Aguarde...
 

RICHARD WAGNER IN BAYREUTHProduto disponível até 15min após 
a confirmação do pagamento!

Sinopse

Friedrich NietzscheFilozof, filolog klasyczny, pisarz. W latach szkolnych z zami?owaniemoddawa? si? poznawaniu niemieckiej muzyki klasycznej od Bacha iMozarta po Beethovena oraz poezji romantycznej (szczególnie wielkiewra?enie zrobi?y na nim utwory nowo odkrytego Hölderlina). Studiowa?filologi? klasyczn?, teologi?, histori? Ko?cio?a i histori? nauniwersytecie w Bonn (1864-1865) i w Lipsku (od 1865). Jako filologklasyczny zyska? wielkie uznanie, w?ród jego pierwszych publikacjiznalaz?y si? m. in. komentarze do Arystotelesa; w 1869 roku zosta?profesorem nadzwyczajnym w katedrze filologii klasycznej uniwersytetuw Bazylei. Pocz?tkowa popularno?? w ?rodowisku uczelni przygas?a pokrytycznym przyj?ciu koncepcji dionizyjsko?ci i apolli?sko?ciwy?o?onej w Narodzinach tragedii (1872). Jeszcze przed podj?ciempracy akademickiej Nietzsche odby? obowi?zkow? s?u?b? wojskow?.Wkrótce potem wymówi? obywatelstwo pruskie i od 1869 roku pozostawa? „bezpa?stwowcem”. Bardzo istotnywp?yw na my?l Nietzschego mia?o zetkni?cie si? z filozofi? ArturaSchopenhauera oraz muzyk? Ryszarda Wagnera, z którym bliskoprzyja?ni? si? na pocz?tku lat 70 XIX wieku (pó?niej dosz?o dorozlu?nienia stosunków ze wzgl?dów ?wiatopogl?dowych; komentarzem doistoty tego rozd?wi?ku jest napisana przez filozofa w 1888 r. rozprawaNietzsche kontra Wagner). Charakterystyczne w stylu pisarskimNietzschego jest pisanie aforyzmami (pocz?wszy do dzie?a Ludzkie,arcyludzkie z 1878 r.). Po cz??ci wynika?o to z choroby, na któr?cierpia? od lat m?odzie?czych, a która objawia?a si? niezwyklesilnymi, wielodniowymi atakami migreny, po cz??ci jednak by? to?wiadomy wybór formy literackiej: „Kto krwi? i w przypowie?ciachpisze, nie chce, by go czytano, ??da, by si? go na pami?? uczono” -pisa? w najbardziej znanym ze swych tekstów, Tako rzeczeZaratustra (1883-1885). Choroba zmusi?a go do zrezygnowania z pracy uniwersyteckiejw 1879 roku. Od tego czasu wiele podró?owa?, po W?oszech, Niemczech iSzwajcarii, gdzie przebywa? najch?tniej. Na prze?omie 1888 i 1889 rokunasilenie choroby doprowadzi?o do ob??du; Nietzsche trafi? na rok dokliniki psychiatrycznej, najpierw w Bazylei, a nast?pnie w Jenie. W1890 matka zabra?a go w rodzinne strony, do Naumburga; ostatnie trzylata ?ycia sp?dzi? samotnie w Weimarze. Zosta? pochowany w Röcken,obok swego ojca, pastora lutera?skiego. Ostatnim dzie?em Nietzschegojest autobiograficzna ksi??ka Ecce Homo (1888); po?miertnie zosta?a wydana jeszcze z notatek Wola mocy.Ur. 15 pa?dziernika 1844 w RöckenZm. 25 sierpnia 1900 w WeimarzeNajwa?niejsze dzie?a: Narodziny tragedii czyli hellenizm i pesymizm, Tako rzecze Zaratustra, Ludzkie, arcyludzkie, Poza dobrem iz?em, Zmierzch bo?yszcz, Antychryst, Ecce Homo, Wolamocy.

Sobre o Autor

Friedrich Nietzsche foi um dos mais importantes filósofos alemães de sua época. Acumulou ainda outros talentos e trabalhos como poeta, crítico cultural e compositor. Nietzsche nasceu no dia 15 de outubro de 1844, em Röcken, Alemanha, e ficou conhecido por escrever sobre religião, moral, cultura, filosofia e ciência com muita criticidade. Suas obras incluíam a dicotomia, o perspectivismo, a vontade de poder, a morte de Deus, o além-homem e o...
Veja todas as obras deste Autor.

Detalhes do Produto

    • Ano de Edição: 2016
    • Ano:  2016
    • País de Produção: Brazil
    • Código de Barras:  2001038375342
    • ISBN:  6610000034178

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO