Aguarde...
 

PYTHON. PROGRAMUJ SZYBKO I WYDAJNIE


  de: R$ 30,99

  por: 

  R$ 26,99preço +cultura


  Produto disponível até 15min após 
  a confirmação do pagamento!

  Sinopse

  Wydajne aplikacje w j?zyku Python!Python to skryptowy j?zyk programowania istniej?cy na rynku od wielu lat — jego pierwsza wersja pojawi?a si? w 1991 roku. Przejrzysto?? kodu ?ród?owego by?a jednym z g?ównych celów Guida van Rossuma, twórcy tego j?zyka. Dzi? Python cieszy si? du?? popularno?ci?, co z jednej strony ?wiadczy o jego przydatno?ci, a z drugiej gwarantuje u?ytkownikom szerokie wsparcie spo?eczno?ci programistów j?zyka. Python jest elastyczny, dopuszcza ró?ne style programowania, a dzi?ki temu znajduje zastosowanie w wielu miejscach ?wiata IT.Je?eli chcesz w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci Pythona i tworzy? wydajne rozwi?zania, to koniecznie zaopatrz si? w t? ksi??k?! Dzi?ki niej dowiesz si?, jak wykorzysta? profilowanie do lokalizowania „w?skich garde?”, oraz poznasz efektywne techniki wyszukiwania danych na listach, w s?ownikach i zbiorach. Ponadto zdob?dziesz wiedz? na temat oblicze? macierzowych i wektorowych oraz zobaczysz, jak kompilacja do postaci kodu C wp?ywa na wydajno?? Twojego rozwi?zania. Osobne rozdzia?y zosta?y po?wi?cone wspó?bie?no?ci oraz modu?owi multiprocessing. Opanowanie tych zagadnie? pozwoli Ci ogromnie przyspieszy? dzia?anie Twojej aplikacji. Na sam koniec nauczysz si? tworzy? klastry i kolejki zada? oraz optymalizowa? zu?ycie pami?ci RAM. Rozdzia? dwunasty to gratka dla wszystkich — zawiera najlepsze porady specjalistów z bran?y! Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? dla wszystkich programistów chc?cych tworzy? wydajne rozwi?zania w j?zyku Python.Poznaj lepiej narz?dzia numpy i Cython, a tak?e narz?dzia profiluj?ceDowiedz si?, jak w j?zyku Python dokonywana jest abstrakcja bazowej architektury komputera.U?yj profilowania do znajdowania „w?skich garde?” zwi?zanych z wykorzystaniem czasu procesora i pami?ci.Utwórz wydajne programy, wybieraj?c odpowiednie struktury danych.Przyspiesz obliczenia oparte na macierzach i wektorach.Zastosuj narz?dzia do kompilacji kodu Python do postaci kodu maszynowego.Zarz?dzaj jednocze?nie wieloma operacjami obliczeniowymi i operacjami wej?cia-wyj?cia.Przekszta?? kod przetwarzania wspó?bie?nego w celu uruchomienia go w klastrze lokalnym lub zdalnym.Rozwi?? du?e problemy, u?ywaj?c mniej pami?ci RAM.Wyci?nij z Pythona siódme poty!

  Detalhes do Produto

   • Edição:  1
   • Ano de Edição: 2015
   • Ano:  2015
   • País de Produção: Canada
   • Código de Barras:  2000893447065
   • ISBN:  9781457194375

  Avaliação dos Consumidores

  ROLAR PARA O TOPO