Aguarde...
 

GUIDE TO JAPAN-BORN INVENTORY AND ACCOUNTS

RECEIVABLE FRESHNESS CONTROL (VIETNAMESE VERSION)Produto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Sách tham kh?o v? gi?m nh? r?i ro gian l?n k? toán và s?n xu?t quá m?c   Vi?c Ki?m kê và Ki?m kê Tài kho?n thích h?p có th? gi?i quy?t t?t c? các v?n ?? v? qu?n lý!   ?ã t?ng tham gia s?n xu?t và phân ph?i trong nhi?u n?m t?i Sony và làm quen v?i "qu?n lý hàng t?n kho" c?a các công ty trong và ngoài n??c, tác gi? gi?i thích v? t? v?n qu?n lý hàng t?n kho. Trong khi hàng t?n kho là ngu?n g?c c?a l?i nhu?n cho kinh doanh, nó c?ng gây ra thi?t h?i và ch? là k?t qu? c?a ho?t ??ng. T?p trung vào ba v?n ?? liên quan ??n hàng t?n kho (? T?ng v?n l?u ??ng ? T?ng chi phí x? lý ? Gi?m r?i ro gian l?n k? toán), b?n ch?t c?a qu?n lý hàng t?n kho ???c gi?i thích rõ ràng, ?ó là qu?n lý hàng t??i và qu?n lý hàng tu?n . Nghiên c?u tình hu?ng c?a các công ty l?n trong n??c thu ???c thông qua ph?ng v?n, chu trình chuy?n ??i ti?n m?t gi?a Nh?t B?n và M? ???c so sánh hoàn toàn. Ngoài ra, ?? c?p ??n v?n ?? l??ng th?c th? gi?i m?i nh?t, ch? tr??ng ?? ng?n ch?n tình tr?ng s?n xu?t quá m?c và cung quá m?c. Sau phiên b?n d?ch ti?ng Anh, cu?n sách s? ???c xu?t b?n b?ng nhi?u ngôn ng? ?? thúc ??y vi?c ki?m soát s? t?n kho c?a hàng t?n kho. S?n xu?t, h?u c?n, th?c ph?m · Qu?n lý ?i?u hành, nhân viên ki?m soát doanh nghi?p, SCM ng??i ch?u trách nhi?m cho t?t c? các ngành công nghi?p ph?i ??c.   C?m nang ki?m soát ?? t??i c?a hàng t?n kho t?i Nh?t B?n dành cho nhà qu?n lý   M?c l?c   Ch??ng 1: T?i sao c?n ki?m soát hàng t?n kho và ?? t??i c?a hàng t?n kho ch?t ch? h?n vào th?i ?i?m hi?n t?i?  Ch??ng 2: Qu?n lý ti?n m?t  Ch??ng 3: Hàng t?n kho xét t? khía c?nh báo cáo tài chính Ch??ng 4: Hàng t?n kho nhìn t? khía c?nh chu?i cung c?u tích h?p Ch??ng 5: Ph??ng pháp qu?n lý hi?u qu? và KPI qu?n lý giúp c?i thi?n ho?t ??ng Ch??ng 6: Ki?m soát ??ng ti?n hàng t?n kho Ch??ng 7: T??ng lai c?a công tác qu?n lý hàng t?n kho  Ch??ng 8: C?ng c? ho?t ??ng theo h??ng gi?m thi?u r?i ro gian l?n k? toán Ch??ng 9: H? th?ng hi?u qu? và ?ng d?ng h? th?ng ?? ki?m soát ?? t??i ??ng th?i gi?m thi?u r?i ro gian l?n k? toán   https://ifc-consulting-ltd.jimdo.com/ebook/  

Detalhes do Produto

  • Formato:  ePub
  • Subtítulo:  RECEIVABLE FRESHNESS CONTROL (VIETNAMESE VERSION)
  • Origem:  IMPORTADO
  • Editora: KWL
  • Assunto: Administração
  • Idioma: INGLÊS
  • Ano de Edição: 2017
  • Ano:  2017
  • País de Produção: Brazil
  • Código de Barras:  2001118685613
  • ISBN:  1230001895957

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO