Aguarde...

THE ROLE OF INNOVATIONS


  R$ 89,30

  em até 2x de R$ 44,65 sem juros no cartão, ver mais opções

  Produto disponível em até 15min no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

  Sinopse

  Powszechnie uwa?a si?, ?e innowacje s? niezb?dne do skutecznej dzia?alno?ci przedsi?biorstw. Ze wzgl?du na dynamicznie post?puj?cy proces globalizacji wydaje si?, ?e zwi?zek mi?dzy innowacjami i wynikami osi?ganymi przez firmy powinien by? badany w kontek?cie podmiotów aktywnych na rynkach zagranicznych. Ksi??ka opisuje, w jaki sposób przedsi?biorstwa uczestnicz?ce w procesie internacjonalizacji tworz? innowacje oraz jaki jest wp?yw innowacji na wyniki rynkowe. Przedstawione informacje mog? stanowi? przedmiot zainteresowania dla przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz by? u?yteczne dla naukowców reprezentuj?cych wiele dziedzin nauki. Ponadto jest to jedna z nielicznych publikacji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, które dotycz? innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji. It is commonly believed that innovations are crucial in company's activity. In terms of the dynamically progressing process of globalization it seems that the relationship between innovations and company performance should be examined in the context of entities participating in international expansion. The book describes how companies involved in the process of internationalization create innovations and how innovations are influencing their market performance. The presented conclusions may be the subject of interest to the representatives of business practice and be used by researchers representing many fields of science. In addition, it is one of the few domestic and foreign studies concerning the innovations created in the process of internationalization.

  Detalhes do Produto

   • Ano de Edição: 2018
   • Ano:  2018
   • País de Produção: Canada
   • Código de Barras:  2001121679760
   • ISBN:  9788301190354

  Avaliação dos Consumidores

  ROLAR PARA O TOPO