Aguarde...
 

NUEVOS ESCENARIOS PARA EL DOCENTEProduto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Aquest llibre és el reflex del treball dut a terme per un grup de professionals de l'educació, emmarcat en el context del Màster de Neuropsicopedagogia de la Universitat de Girona, que amb gran dosi d'il·lusió i entusiasme, i conscients dels reptes que suposa el dia a dia a les aules per als educadors, pretenen aportar una mica de llum a la penombra que sovint s'albira en el panorama educatiu actual, per proposar-los una nova mirada tenyida de neurociència, als nous desafiaments educatius que se'ls plantegen. És per això que el llibre que el lector té a les mans inclou uns primers capítols que fan referència a com aprenem, tenint en compte tant aspectes cognitius, com emocionals i comunicatius, fonamentals en tot procés d'aprenentatge. A més, mitjançant exemples pràctics, procurem transmetre noves propostes metodològiques destinades a l'estimulació d'aquells processos cognitius que estan a la base de tot aprenentatge, sense perdre de vista l'aspecte emocional que tanta importància té per poder ajudar, a tots aquells alumnes, que per la raó que sigui, aprenen diferent i mostren certes dificultats en el procés. Així mateix, ens proposem abordar temes com la conveniència o no dels deures, els reptes i oportunitats que ens ofereix en l'actualitat la incorporació a les nostres aules d'un important nombre d'alumnat immigrant, així com la manera d'afrontar des del col·legi les conductes disruptives , i com aquestes són viscudes pels docents.Este libro es el reflejo del trabajo llevado a cabo por un grupo de profesionales de la educación, enmarcado en el contexto del Máster de Neuropsicopedagogia de la Universitat de Girona, que con gran dosis de ilusión y entusiasmo, y conscientes de los retos que supone el día a día en las aulas para los educadores, pretenden aportar un poco de luz a la penumbra que a menudo se vislumbra en el panorama educativo actual, para proponerles una nueva mirada teñida de neurociencia, a los nuevos desafíos educativos que se les plantean. Es por ello que el libro que el lector tiene en sus manos incluye unos primeros capítulos que hacen referencia a cómo aprendemos, teniendo en cuenta tanto aspectos cognitivos, como emocionales y comunicativos, fundamentales en todo proceso de aprendizaje. Además, mediante ejemplos prácticos, procuramos transmitir nuevas propuestas metodológicas destinadas a la estimulación de aquellos procesos cognitivos que están en la base de todo aprendizaje, sin perder de vista el aspecto emocional que tanta importancia tiene para poder ayudar, a todos aquellos alumnos, que por la razón que sea, aprenden diferente y muestran ciertas dificultades en el proceso. Asimismo, nos proponemos abordar temas como la conveniencia o no de los deberes, los retos y oportunidades que nos brinda en la actualidad la incorporación a nuestras aulas de un importante número de alumnado inmigrante, así como la manera de afrontar desde el colegio las conductas disruptivas, y cómo estas son vividas por los docentes.This book is a reflection of the work carried out by a group of education professionals, framed in the context of the Master of neuropsicopedagogy of the University of Girona, with great deal of excitement and enthusiasm, and aware of the challenges the every day in classrooms for educators seek to provide some light to the darkness that often is seen in the current educational landscape, to propose a new dyed look of neuroscience, new educational challenges they face. That is why the book that the reader has in his hands includes first chapters that refer to how we learn, considering both cognitive, and emotional and communicative, fundamental in any learning process. In addition, through practical examples, we try to convey new methodological proposals aimed at stimulating those cognitive processes that are the basis of all learning, without losing sight of the emotional aspect that is so important to help all those students, which whatever reason, learn differently and show some difficulties in the process. We also aim to address issues such as whether or not the duties, challenges and opportunities that we currently incorporating into our classrooms of a large number of immigrant students, as well as how to cope from school disruptive behaviors and how these are experienced by teachers.

Detalhes do Produto

  • Formato:  ePub
  • Origem:  IMPORTADO
  • Editora: KOBO EDITIONS
  • Coleção:  Fundació Carme Vidal Xifre de Neuropsicopedagogia
  • Assunto: Educação - Pedagogia
  • Idioma: ESPANHOL
  • Ano de Edição: 2014
  • Ano:  2014
  • País de Produção: Canada
  • Código de Barras:  2000980086870
  • ISBN:  9788499842684
  • Faixa Etária:  a partir de 18 anos

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO