Aguarde...
 

I LOVE TO KEEP MY ROOM CLEAN CON THICH GI? PHONG

MINH S?CH S? (ENGLISH VIETNAMESE BILINGUAL)


GRÁTIS


Produto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

English Vietnamese Bilingual children's book. Perfect for kids studying English or Vietnamese as their second language. This children's book will motivate the kids to take responsibility and keep their room organized. Follow along as little bunny Jimmy and his brothers learn their lesson in this picture book. They learn to work together, clean up their room, and organize their toys. Cu?n sách tr? em này có th? t?o ??ng l?c cho bé có trách nhi?m và gi? gìn phòng mình g?n gàng. Hãy cùng dõi theo chú th? Jimmy bé nh? và hai anh c?a mình trong cu?n sách tranh này khi ba anh em h?c thêm ???c bài h?c m?i. Ba c?u bé ?ã h?c ???c cách cùng nhau làm vi?c, d?n d?p phòng và s?p x?p ?? ch?i. B?n có th? k? câu chuy?n này cho bé vào gi? ?i ng? ho?c n?u th??ng th?c cùng c? nhà c?ng vô cùng thú v?!

Detalhes do Produto

  • Formato:  ePub
  • Subtítulo:  MINH S?CH S? (ENGLISH VIETNAMESE BILINGUAL)
  • Origem:  IMPORTADO
  • Editora: KOBO EDITIONS
  • Coleção:  English Vietnamese Bilingual Collection
  • Assunto: Ensino de Línguas
  • Idioma: INGLÊS
  • Ano de Edição: 2018
  • Ano:  2018
  • País de Produção: Canada
  • Código de Barras:  2001121560419
  • ISBN:  9781772688993

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO