Aguarde...
 

GAORANGERProduto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Phim ke cho Cu?c chi?n ??u Chong Lào Cai Ác c?a Siêu Nhân: 1000 tr??c khi ra c?ng ??ng 1 Cu?c chi?n long troi lo ??t gi?a super dynamic physical v?i Oruku (AKA Orgs). D? nhiên Cu?c chi?n mà ?nh h??ng ??n 'ng??i loai. VI các dynamic meta physical các lua ra 5 ng??i ?? giúp v?n b?n H? Tiêu di?t Oruku và b?o v? ng??i dân loai. Th?c phe Thi?n Chi?n Th?ng, Qu?n Orgs ?ã ???c Phòng báo chí. Nh?ng 1000 n?m Kho hàng Còn Kho row con sau ?ây, có th? l?y l?i Orgs Tr?i Date 1 l?n n?a. Và th?i ?i?m này, 5 ng??i ???c l?a ch?n ?? b?o v? Trái ??t. Chúng ta th?y tim hieu cùng các anh hùng này và nhin l?i hình ?nh ??p ??ng nh? 

Detalhes do Produto

  • Formato:  ePub
  • Origem:  IMPORTADO
  • Editora: KWL
  • Assunto: HQs
  • Idioma: INGLÊS
  • Ano de Edição: 2014
  • Ano:  2014
  • País de Produção: Brazil
  • Código de Barras:  2000820453756
  • ISBN:  1230000212285

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO