Aguarde...
 

CHRISTMAS TEACHER RESOURCESProduto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Jak narodzi?a si? tradycja kol?dowania? Co znaczy?y ?yczenia kol?dników was hail? Czy dzi? rozumiemy staroangielskie kol?dy? Kto pierwszy ca?owa? si? pod jemio??? Jak rodzina królewska wylansowa?a mod? na ?wi?teczn? choink?? Czym ró?ni?y si? pierwsze christmas crackers od tych dzisiejszych? W którym roku po raz pierwszy wykorzystano wizerunek ?wi?tego Miko?aja w reklamie? W ksi??ce Czytelnicy znajd? odpowiedzi na te i wiele innych pyta?. Publikacja stanowi podsumowanie wieloletnich grudniowych wyk?adów profesora Leszka Berezowskiego, prowadzonych dla uczniów gimnazjów, szkó? ?rednich i studentów na temat tradycji ?wi?tecznych w krajach angloj?zycznych. Autor przybli?a w niej histori? angielskich i ameryka?skich zwyczajów bo?onarodzeniowych, takich jak kol?dowanie, ozdabianie domu, wr?czanie sobie prezentów. · Ksi??ka dostarcza informacji i materia?ów u?atwiaj?cych prowadzenie lekcji na temat tradycji ?wi?t Bo?ego Narodzenia. · Napisana prostym j?zykiem angielskim, co u?atwia wykorzystanie jej tre?ci podczas pracy w klasie. · Pomaga w obja?nieniu uczniom oraz studentom tradycji bo?onarodzeniowych, które znaj? oni z filmów, reklam i piosenek. · Podpowiada, jak opowiedzie? po angielsku równie? o polskich tradycjach. · Wyja?nia nietypowe s?ownictwo i gramatyk? angielskich kol?d. · Zawiera praktyczny s?owniczek Polish English Christmas Dictionary. · Elementy trudniejsze s?ownikowo lub gramatycznie (np. teksty kol?d, fragmenty cytowanych wierszy) opatrzone s? obja?nieniami, a nazwy w?asne zosta?y opatrzone transkrypcj? fonetyczn?. Ksi??ka jest adresowana do nauczycieli j?zyka angielskiego w szko?ach podstawowych, gimnazjach, szko?ach ?rednich i szko?ach wy?szych, studentów filologii angielskiej, a tak?e wszystkich tych, których interesuj? tradycje bo?onarodzeniowe w krajach angloj?zycznych. “Christmas is a holiday which dominates the final weeks of every year in Poland and many English speaking countries around the world. People do Christmas shopping, play and listen to Christmas music, eat Christmas food, attend Christmas church services, put up and decorate Christmas trees, watch Christmas films, etc. At this time of year it is simply impossible not to teach about Christmas and this book is intended to make that easier. It offers information about the origin and development of Christmas traditions kept in Poland and several English speaking countries, explains the lyrics of the most important English Christmas carols, describes how Christmas was celebrated in previous centuries and that it was even banned in England for several years, tells the story of the transmutation of Saint Nicholas into Santa Claus, shows how to translate the names of Polish Christmas dishes and traditions to English, and quotes English authors who wrote about Christmas in their poems and stories. The book is written not only for English teachers but also for their students. Consequently, the language is fairly simple, all rarely found proper names are provided with phonetic transcriptions and the final chapter is a Polish English dictionary of Christmas vocabulary to make it easier to talk and write about Polish Christmas traditions in English”. Ze wst?pu

Detalhes do Produto

    • Ano de Edição: 2018
    • Ano:  2018
    • País de Produção: Canada
    • Código de Barras:  2001121648117
    • ISBN:  9788301195755

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO