Aguarde...

DIE SCHWARZE JAKOBEProduto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Paul Heyse Niemiecki pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1910. By? synem nauczyciela filologii klasycznej, a do jego krewnych ze strony matki zalicza? si? m.in. kompozytor Felix Mendelssohn. Przyja?ni? si? z poet? Emanuelem Geiblem, a od czasu studiów filologicznych w Berlinie tak?e z wieloma innymi pisarzami. Debiutowa? w 1848 r. poematem Frühlingsanfang 1848, komentuj?cym wydarzenia spo?eczno-polityczne Wiosny Ludów. Od 1849 r. nale?a? do grupy literackiej Tunnel über der Spree. W 1852 obroni? rozpraw? doktorsk?, nast?pnie przez kilka miesi?cy prowadzi? badania filologiczne w bibliotekach we W?oszech. W 1854 r. o?eni? si?, otrzyma? te? pensj? od króla Bawarii i przeniós? si? do Monachium, gdzie wspó?tworzy? grup? literack? Die Krokodile. Mia? czworo dzieci, w 1862 r. owdowia?, a w 1867 o?eni? si? powtórnie. Pisa? poezje, dramaty, powie?ci, opowiadania i nowele, t?umaczy? na niemiecki te? literatur? w?osk?. By? ceniony i popularny, uwa?ano go za najwi?kszego niemieckiego pisarza od czasów Goethego. W wieku 80 lat zosta? uhonorowany Nagrod? Nobla za ca?okszta?t twórczo?ci. Znany jest tak?e jako twórca teorii Soko?a (1871), która analizuje budow? klasycznej noweli w oparciu o jedn? z opowie?ci z Dekameronu Boccaccia. Ur. 15 marca 1830 w Berlinie Zm. 2 kwietnia 1914 w Monachium Najwa?niejsze dzie?a: L’Arrabbiata, Kolberg, Frauenemancipation, Kinder der Welt

Detalhes do Produto

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO