Aguarde...

MARIA. UKRAINISCHE ERZAHLUNG IN ZWEI GESANGENProduto disponível em até 15min no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Antoni Malczewski W historii literatury figuruje jako autor jednego dzie?a (auctor uniuslibri). Jest to jednak tekst artystycznie ?wietny, oryginalny,wyrastaj?cy z nurtu europejskiego "czarnego romantyzmu". Cho? powie??poetycka Maria zosta?a wydana ju? po ukazaniu si? pierwszego tomupoezji Mickiewicza, wyznacza ona osobny, niezale?ny nurt polskiegoromantyzmu i sta?a si? obiektem fascynacji i inspiracji dla wielutwórców tego okresu (m. in. S?owackiego). M?odo zmar?y autor Mariizyska? sobie s?aw? poety przekl?tego. Malczewski by? z wykszta?cenia wojskowym i in?ynierem. Ucze? LiceumKrzemienieckiego, s?u?y? nast?pnie w Korpusie In?ynierów w Warszawie,uczestnicz?c w budowie fortyfikacji twierdzy Modlin. Mimonajszczerszych ch?ci, z powodu kontuzji nogi nie wzi?? udzia?u wwyprawie Napoleona na Moskw?; po kl?sce Napoleona s?u?y? jeszcze jaki?czas w wojsku Królestwa Kongresowego (w sztabie kwatermistrzostwa),szybko jednak, z ko?cem 1815 roku, poda? si? do dymisji i wyjecha? nakilka lat zagranic?, pocz?tkowo towarzysz?c ksi??nej Lubomirskiej (dlaniej powsta? wiersz La petit Ida). Malczewski odwiedzi? Szwajcari?,by? pierwszym Polakiem, który zdoby? Mont Blanc; do?wiadczenie toopisa? w artykule naukowym opublikowanym w Biblioteque Universelle;odd?wi?k doznanych wówczas prze?y? zapisany zosta? równie? w jednym zprzypisów autorskich do Marii. Podczas d?u?szego pobytu we W?oszechpozna? osobi?cie Byrona. Odwiedzi? te? Francj? i Angli?, interesowa?si? nowinkami naukowymi, chemi?, naukami przyrodniczymi; zafascynowanytzw. magnetyzmem zwierz?cym (zwanym te? mesmeryzmem), zacz??praktykowa? techniki zbli?one do dzisiejszej bioenergoterapii. Popowrocie do kraju w 1820 lub 1821 roku tym sposobem rozpocz?? kuracj?cierpi?cej na histeri? Zofii Ruci?skiej, z któr? zwi?za?y si? ostatnielata jego ?ycia. Zmar? w Warszawie, w n?dzy (wydanie Marii naprze?omie lipca i sierpnia 1825 nie przynios?o spodziewanych zysków),wycie?czony fizycznie przez nieznan? do dzi? chorob? (mo?e by? torak). Zosta? pochowany na Pow?zkach. Z zachowanych nielicznych drobnych pism, poza wspomnianym wierszu doIdy, zwraca uwag? wiersz O jak przykro do swoich wraca? beznadziei!. Ur. 3 czerwca 1793 w Warszawie lub w Kniahininie na Wo?yniu Zm. 2 maja 1826 w Warszawie Najwa?niejsze dzie?a: Maria (1825)

Detalhes do Produto

  • Formato:  ePub
  • Origem:  IMPORTADO
  • Editora: BOOKLASSIC
  • Assunto: Poesia
  • Idioma: ALEMÃO
  • Ano de Edição: 2016
  • Ano:  2016
  • País de Produção: Brazil
  • Código de Barras:  2001038379388
  • ISBN:  6610000030552

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO